قبلیمجموعه دیفرانسیل پراید
بعدیدنده محرک ۵ (ورودی) پراید