قبلیمجموعه دیفرانسیل تیبا یورو ۴
بعدیدنده برنجی دوبل تیبا