قبلیدنده برنجی ۱ و ۲ نیسان
بعدیست دنده برنجی نیسان