قبلیدنده برنجی ۱ و ۲ نیسان
بعدیسویچ دنده عقب نیسان