قبلیمجموعه دیفرانسیل پراید
بعدیست قیفی روغن برگردان