قبلیمجموعه دیفرانسیل تیبا یورو ۴
بعدیمجموعه دیفرانسیل تیبا S ۸۱