قبلیمجموعه دیفرانسیل پراید
بعدیسنسور سرعت مگنتی پراید