قبلیمجموعه دیفرانسیل پراید
بعدیشفت اولیه (ورودی) پراید