قبلیمجموعه دیفرانسیل تیبا یورو ۴
بعدیمغزی کشویی۱ و ۲ تیبا